“Cajt” za mlade?

Navidezno reševanje prostorske problematike Mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno

Stenska poslikava v prostorih C.M.A.K.-a na Bevkovi 11 v Cerknem. Slikati jo je začel naš prostovoljec Anže, barvali so jo Per, Cloé, Eva in Lucas iz Francije, zadnje detajle pred evikcijo pa je dorisala Nika.

Spoštovani, 

na medije in širšo javnost se obračamo, ker župan in podžupan Občine Cerkno, Gašper Uršič in Domen Uršič, v medijih vztrajno širita izkrivljene informacije o tem, kaj je občina pod njunim vodstvom storila za trajno in ustrezno ureditev prostorske problematike Mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno, ki se sicer vleče že desetletja.

C.M.A.K. si kot samoniklo društvo že vse od svoje ustanovitve leta 1997 prizadeva, da bi mladinske dejavnosti dobile ustrezno mesto in priznanje v lokalni skupnosti, kar nujno vključuje rešitev že večdesetletnega problema pomanjkanja ustreznih prostorov za društva, zlasti za Mladinski center C.M.A.K. Cerkno, ki je prostore kot prvo (a žal ne zadnje) društvo na Cerkljanskem izgubil konec avgusta 2019. Že dolgo si prizadevamo tudi za stalno proračunsko podporo za tekoče delovanje in vzdrževanje mladinskega centra, saj občinsko in državno projektno sofinanciranje programov pač ne zadošča za kontinuirano delovanje in preživetje mladinskega centra. 

Župan in podžupan s svojimi javnimi izjavami vztrajno želita ustvariti vtis, da je prostorska problematika mladinskega centra rešena, kar ne drži. Pri tem se podžupan hvali s še neopravljenim delom (Idrijske novice, 22. 5. 2020), župan pa nas “pošilja” izvajati programe v vasi (Mladina, 20. 3. 2020) in s tem predlaga prav to, kar je sam kot predsednik KUD Cerkno pred leti ostro zavrnil – to društvo bi na vas “poslal” takratni župan Miran Ciglič. Mediji so tudi zaradi našega predolgega molka zgodbo o ustrezni “strehi nad glavo” povečini sprejeli (npr. Delo, 24. 1. 2020). 

Naj spomnimo, da sta sedanji župan in podžupan na lokalnih volitvah 2018 kandidirala na listi “Smo taki, kot smo”, ki je v svojem predvolilnem programu in medijih obljubljala, da bo mlade skušala “zadržati v občini” tudi z “ureditvijo društvenih prostorov” (župan v članku “‘Cajt’ za mlade in starejše”, Primorske novice, 5. 11. 2018). Ko smo po volitvah na novega župana večkrat naslovil vprašanje, kje so predvideni novi prostori za mladinski center (starim je grozilo rušenje), smo vedno dobili odgovor, da občina “ne bo reševala prostorske problematike posameznih društev” in da naj bi se do leta 2021 vsa brezdomna društva preselila v stari, a prenovljeni gasilski dom. Tudi če bi se prenova res končala v 2021 (kaže, se takrat ne bo še niti začela), je ostalo odprto vprašanje, kje bo mladinski center izvajal svoje dejavnosti v vmesnem času.   

Ob občinskem zavračanju pomoči C.M.A.K.-u kot zgolj enem od številnih lokalnih društev, ki si ne zasluži posebne pozornosti, velja izpostaviti troje dejstev:

  • prvič, C.M.A.K. je bil od samega začetka zasnovan kot “mladinski center z osnovnim ciljem pridobiti trajno prostorsko rešitev za delovanje različnih društev, neformalnih skupin in posameznikov, samo jedro, formalno registrirano kot društvo C.M.A.K., pa bi delovalo v funkciji upravljavca prostorov, koordinatorja programov, lastne produkcije, organizatorja socialno-družbenokritičnih vsebin, mednarodnega sodelovanja in drugih tem, ki jih ostala društva ne pokrivajo” (Op. 1);  
  • drugič, C.M.A.K. je od leta 1997 dejansko opravljal te funkcije, saj je deloval kot avtonomen in odprt prostor, v katerem mladi ne glede na članstvo dobijo podporo in opremo za svoje delovanje, uresničevanje zamisli, povezovanje in druge procese socializacije: poleg mentorske pomoči, posredovanja informacij in nudenja prostorov za izvedbo različnih dogodkov jim je do izgube prostorov septembra 2019 omogočal tudi uporabo fotografske temnice, razstavnega prostora, delavnice ter avdio-, video- in računalniške opreme. Ves čas je sodeloval tudi pri izvedbi projektov drugih neformalnih skupin in društev;
  • in tretjič, C.M.A.K. je na začetku tisočletja kot ena prvih organizacij v Sloveniji pridobil status mladinskega centra, leta 2012 pa status organizacije v javnem interesu na področju mladine. Oba statusa nam je uspelo ohraniti do danes. Da ne gre za katerokoli društvo, je leta 2005 navsezadnje priznala tudi Občina Cerkno, ki je mladinskemu centru podelila občinsko Bevkovo nagrado za “dolgoletno širjenje alternativnih možnosti izrabe prostega časa mladih na Cerkljanskem”. Naše dejavnosti odmevajo tudi v tujini – festival Deuje babe je leta 2019 prejel nagrado European Youth Culture Award (evropsko nagrado za mladinsko kulturo) v kategoriji “mladinsko delo in samoorganizacija”.

Do zadnjih lokalnih volitev, ko je bil – z eno samo prekinitvijo – štiri mandate na čelu lokalne samouprave župan g. Jurij Kavčič (SLS), je bil C.M.A.K.-ov boj deloma uspešen: leta 2006 je občina podprla njegovo selitev na novo lokacijo (Bevkova ulica 11 ali “Tinčkova hiša”) in lastniku stavbe (Hotel Cerkno d.o.o.) vse do C.M.A.K.-ove izselitve avgusta 2019 plačevala najemnino, pri čemer lastnik v stavbo ni vložil niti centa kljub puščajoči strehi. Občina Cerkno je mladinskemu centru plačevala tudi stroške elektrike. 

Ker je Hotel Cerkno hišo že kupil z namenom, da jo poruši, smo tako v C.M.A.K.-u kot na občini vse od leta 2006 vedeli, da je tudi ta prostorska rešitev zgolj začasna. Občina je CMAK-u obljubila nove prostore do leta 2014, a “začasno bivanje” na Bevkovi 11 se je zavleklo vse do avgusta 2019. Občina je C.M.A.K.-u sicer v vmesnem času ponudila nadomestne prostore na več različnih zasebnih lokacijah (in večkrat izrazila namero, da jih odkupi za C.M.A.K. in sorodna društva brez strehe nad glavo), a zgodilo se ni nič, čeprav je občina še leta 2018 v proračunu zagotavljala 60.000 EUR za “Trajno urejanje problematike prostorov za društva – Nakup drugih zgradb in prostorov” (Op. 2). 

Zadnji poskus odkupa pod županovanjem g. Kavčiča je propadel aprila 2019, ko so se selitvi mladinskih dejavnosti v njihovo neposredno bližino (v “Palkovo hišo” v središču Cerknega) uprli sosedje – z domnevno peticijo, ki je kljub več zahtevam, naslovljenim na župana, nikoli nismo dobili v vpogled skupaj s podpisi, zato upravičeno dvomimo o njenem obstoju.

Tako smo bili aprila 2019 primorani Hotel Cerkno ponovno prositi za odlog izselitve in rušenja stavbe ter dosegli polletno podaljšanje izselitvenega roka do avgusta 2019. V tem času je C.M.A.K. na novoizvoljene lokalne odločevalce naslovil več predlogov za rešitev prostorske stiske, vendar so vse zavrnili. 

Župan in podžupan sta mladinskemu centru ponudila občinske prostore za skladiščenje opreme. Te smo sprejeli. Za izvajanje programa sta nam v souporabo ponudila dvodelni pritlični prostor v Večnamenskem centru Cerkno, ki po naši oceni ni (bil) primeren za izvajanje vseh programov in dejavnosti mladinskega centra, zato smo občini to nemudoma sporočili. Smo pa tja na pobudo občine preselili svojo pisarno, ki jo še vedno uporabljamo. 

Junija 2019 smo se uspešno prijavili na javne razpise Občine Cerkno za organizacijo javnih prireditev, kulturnih dejavnosti in mladinskih programov, vedoč, da jih bomo morali organizirati v prostorih drugih društev in javnih zavodov. Na pomoč so nam prijazno priskočili Društvo upokojencev Cerkno, Cerkljanski muzej in OŠ Cerkno. 

Septembra 2019 smo našli primerno stavbo na ustrezni lokaciji (Močnikova ulica 3), ki jo je bil zasebni lastnik pripravljen prodati občini. Predlog smo predstavili občini (na sestanku z Odborom za družbene in društvene dejavnosti, kasneje smo vabilo na ogled stavbe in sestanek z lastnikom naslovili na vse občinske svetnike kot tudi podžupana in župana) ter poudarili, da je to obenem priložnost za kulturno poživitev in smiselno sklenitev širšega mestnega jedra. Zamisel so ocenili kot korak v pravo smer ter predlagali občinski odkup stavbe. Lastniku in občini so naložili neodvisni cenitvi vrednosti stavbe, ki sta jo oba tudi izpeljala. Potem se je vse ustavilo. Na občino smo oktobra ponovno naslovili dopis, v katerem smo kot začasno, alternativno rešitev predlagali najem stavbe na Močnikovi 3. Odgovora nismo prejeli. Še več, reševanje prostorske problematike mladinskega centra ni bilo niti omenjeno na nobeni izmed sledečih sej. Koliko sej je dejansko potekalo od oktobra 2019 do konca maja 2020, ne vemo, saj na občinski spletni strani manjkajo tako vabila na določene seje kot nekateri zapisniki.  

V začetku novembra 2019 smo se zaradi neodzivnosti občine srečali z lastnikom stavbe na Močnikovi 3 in se z njim dogovorili za začasno uporabo prostorov. Tako je C.M.A.K. 15. 11. 2019 z lastnikom podpisali pogodbo o brezplačnem najemu in plačevanju tekočih stroškov za pritlični del stavbe do 31. 12. 2019, kar nam je omogočilo vsaj delno izvajanje že začrtanih programov. 

Poudarjamo, da je skupaj s politično voljo splahnel tudi denar za nakup nepremičnine, ki bi rešila mladinsko prostorsko problematiko. Proračunskih sredstev, ki so bila do vključno leta 2018 namenjena trajnemu urejanje problematike prostorov za društva, v rebalansu proračuna za 2019 ni bilo več najti pod to postavko. Iz medijskih poročanj z letošnjih sej sklepamo, da so sredstva izginila tudi iz letošnjega, pravkar sprejetega proračuna za leto 2020. Informacije žal ne moremo preveriti, ker proračuna ni mogoče najti na občinski spletni strani. Da bo nova občinska administracija sredstva preusmerila drugam, je bilo sicer mogoče slutiti že iz odgovora na naš novembrski dopis, ki smo ga (po ponovni pisni prošnji za odgovor) prejeli šele 24. 1. 2020. 

Še prej (12. 12. 2019) je na pobudo Roberta Kuralta, člana občinskega Odbora za družbene in društvene dejavnosti, v VCC-ju potekalo srečanje med predstavniki občine in povabljenimi društvi na temo prostorske problematike društev. Na sestanku smo ugotovili, da se nobeno od prisotnih društev (še) ne sooča z izgubo primernih prostorov, razen C.M.A.K.-a in Društva godbenikov Cerkno, ki bo (predvidoma) čez dve leti izgubilo vadbeni prostor zaradi obnove hotelskega kompleksa. Eden od sklepov sestanka je bil, da bo občina proučila možnosti občinskega obročnega nakupa stavbe na Močnikovi 3. Tudi to se ni zgodilo. Še več, predlog za proučitev te možnosti na naslednji seji občinskega sveta sploh ni bil podan. 

Mladinski center C.M.A.K. tako od 1. 1. 2020 razpolaga z dvema podstrešnima pisarnicama v VCC-ju, kjer zaradi prostorske stiske (16m2 + 17m2) in številčnega članstva ni mogoče niti sestankovati. Kot že rečeno, nam je občina v souporabo ponudila tudi večnamenski prostor v pritličju, v katerem pa ni mogoče prirejati razstav, tehnično zahtevnejših predstav in večjih koncertov, torej prav tistih kulturnih dogodkov, ki omogočajo socializacijsko funkcijo mladinskih centrov kot prostorov srečevanj, druženja, izobraževanja in združevanja mladih. 

Ponavljamo, da pritlični prostor v VCC-ju zaradi svoje specifike in pogojev (so)uporabe, ki jih je določila občina, ne more biti ustrezna, kaj šele trajna rešitev za prostorsko problematiko mladinskega centra, na kar občino vztrajno opozarjamo že od dneva, ko nam je ta prostor prvič ponudila v souporabo. Žal so vsa naša opozorila in predlogi za boljše rešitve naleteli na gluha ušesa. To velja tudi za naš zadnji dopis z dne 30. 4. 2020, v katerem smo Občini Cerkno predlagali nakup druge, cenejše in manjše zasebne nepremičnine. Do danes odgovora nismo prejeli, s čimer občina ponovno krši 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju, ki določa, da mora na dopis odgovoriti v petnajstih dneh.

Prostorska problematika Mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno tako še zdaleč ni rešena, čeprav se je Občina Cerkno k podpori mladinskih in kulturnih dejavnosti – tudi v smislu zagotavljanja primernih prostorov -, zavezala v dveh dokumentih: 

  • v Lokalnem programu za mlade v Občini Cerkno 2015-2020 se je zavezala k omogočanju mladinskega dela “z omogočanjem infrastrukture tako na kulturnem, izobraževalnem, športnem in socialnem področju” in k “sodelovanju z mladimi in mladinskimi organizacijami”;
  • v Letnem programu kulture v Občini Cerkno za leto 2019 se je obvezala k “omogočanju prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in projektov” (s programskimi razpisi in z “neposrednim sofinanciranjem društva”).

To, da je v vmesnem času enemu do dokumentov pretekel “rok trajanja”, občine ne odvezuje od njegovega uresničevanja. Nasprotno, zavezuje jo k uresničevanju vsega, kar je ostalo zapisano zgolj na papirju.

CMAK-ov boj za trajne in ustrezne prostore se nadaljuje. Tudi z izvajanjem začrtanih programov nadaljujemo, kolikor je to v danih razmerah (prostorske omejitve in epidemološki ukrepi za zajezitev koronavirusa) mogoče. A dejstvo je, da je zaradi neprimernih prostorov za ustvarjanje in druženje mladih, pa tudi zaradi našega izčrpavanja v birokratskih bojih, vse bolj ogrožen sam obstoj mladinskega centra. 

Ob dvoličnih potezah vodilnih mož Občine Cerkno, ki navzven ustvarjata vtis podpore mladinskemu centru, v resnici pa vztrajno rušita naša prizadevanja, se sprašujemo, če ni njun namen prav uničenje obstoječega, samoniklega mladinskega centra. Kot smo zapisali v enem od številnih dopisov: “Zakaj bi uničevali nekaj, kar deluje dobro oz. je dobro delovalo, dokler nismo bili prisiljeni vsega svojega prostega časa ‘trajnostno zapravljati’ z boji za prostor?

Najusodnejša posledica zgolj navideznih prizadevanj Občine Cerkno je, da se mladi v Cerknem od jeseni 2019, ko je bager porušil mladinski center na Bevkovi 11, nimajo več “kam dat”. Da si mladi želijo skupnega prostora za druženje, je razvidno tudi iz ankete “Mladi v Občini Cerkno”, ki jo je februarja letos po naročilu občine izvedel Inštitut za mladinsko politiko. 

Potrebe so torej znane. Naj jim končno sledijo dejanja!

Lep pozdrav,
člani in članice MC C.M.A.K. Cerkno
V Cerknem, 26. 5. 2020

Op 1: Branka Prezelj: “Kultura, prostor, identiteta: Cerkljanski mladinski alternativni klub“. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2011, str. 37. V branje priporočamo tudi pregledni članek Matjaža Peternelja “Alternativa niču: Pregled dvaindvajsetletnega delovanja Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba”, objavljen v Idrijskih razgledih (2/20219).

Op. 2: Proračun Občine Cerkno za leto 2018: II. Posebni del, str. 26.