Kaj je mladinski center?

Mladinski center

Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim asociativne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in avtonomni mladinski prostor.

Mladinski delavci so na enem od svojih srečanj definirali mladinski center kot organizacijo, ki povezuje ljudi v ustrezno ustvarjeni socialni prostor, v katerega se vključujejo mladi kot posamezniki za usmerjeno ali neumserjeno preživljanje prostega časa in kjer poteka celostna obravnava posameznika.

Kaj mladinski center zagotavlja?

Posamezen mladinski center zagotavlja asociativne načine druženja mladih, njihovo informiranost in participacijo, spodbuja prostovoljne aktivnosti, neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povazanosti in družbeni integraciji mladih ter uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih.

Temeljni programi mladinskega centra

  • Zagotavljanje prostora za druženje, ustvarjanje in promocija, pridobivanje informacij, dostop do opreme in storitev, … (Klubski prostor, info točka z zbranim informativnim gradivom in brezplačnim dostopom do spleta, prostor za osebno informiranje in svetovanje, prireditveni prostor, razstavni prostor, računalnica, glasbena vadnica in studio, multimedijski prostor za video filmsko produkcijo, večnamenski prostori za različna srečanja, predavanja, delavnice, …)
  • Informiranje in svetovanje (zbiranje, urejanje in posredovanje kvalitetnih informacij mladim, vzpostavitev različnih načinov, prilagojenih mladim, za  posredovanje informacij, vzpostavitev lokalnih info točk izven mladinskih centrov, vzpodbujanje, vzpostavitev in koordiniranje vrstniškega informiranja, izvajanje osebnega informiranja in svetovanja na terenu in v centru)
  • Neformalno izobraževanje (izobraževanje za delo v mladinskih organizacijah: projektno delo, vodenje organizacij, pridobivanje sredstev, delo s prostovoljci, delo z mediji, …, izobraževanje kot podpora ustvarjanju: različne kreativne delavnice, izobraževanja  za nadgradnjo znanja: jezikovna, računalniška, …, inovativne oblike izobraževanj)
  • Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih (promocija, podpora in izvajanje projektov znotraj programov, ki omogočajo mobilnost mladih: Program Mladina: priprava, izvajanje projektov mednarodnih izmenjav, evropske prostovoljne službe, iniciativ in podpornih projektov za izvajanje programa, Program Leonardo – namestitve za pridobivanje delovnih izkušenj, Bilateralne izmenjave)
  • Prostovoljno mladinsko delo (vključevanje mladih kot prostovoljce v vse aktivnosti mladinskega centra, promoviranje prostovoljnega dela kot vrednote, usposabljanje za prostovoljno delo, izmenjave prostovoljcev)
  • Aktivno državljanstvo (programi s katerimi mladinski center vseskozi skrbi v lokalnem okolju za: integriranje mladih v družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih, aktivna participacija mladih pri javnih zadevah na lokalnem nivoju, usposabljanje za aktivno državljanstvo, izvajnaja civilno družbenih akcij, povezanih z mladinskim področjem)
  • Raziskovalno delo (programi, s katerimi mladinski center: seznanja mlade z raziskovalnim delom, vzpodbuja raziskovalno delo med mladimi, razvija nove metode raziskovalnega dela z mladimi, promovira možnosti raziskovalnega dela v lokalnem okolju, oblikuje predloge za raziskovalno delo z mladimi)

Mladinski center skozi številke:

  • izvaja dejavnost vsaj eno leto,
  • razpolaga s 150 m² prostorov,
  • opravlja minimalno 1500 ur uradnega dela/leto

Vizija mladinskega centra

Mladinski center je temelj za izvajanje ukrepov ciljno naravnane mladinske politike v okolju, definiciran in podprt z ustrezno zakonodajo ter dolgoročno umeščen v okolje.

Prepoznan je kot povezovalni element med različnimi področji, ki vključujejo mlade.

… vzeto iz Promocijske brošure Mreže MaMa …